Smoking Kid โฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่

โอกิลวี เอเชีย ได้ทำภาพยนตร์โฆษณาความยาว 1.43 นาที ให้กับหน่วยงานด้านสุขภาพแห่งหนึ่งของไทย เนื้อหาสั้นๆ เข้าใจง่าย เข้าถึงผู้ที่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ผู้สูบทราบถึงโทษที่จะได้รับอยู่แล้ว
แต่อาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไป แต่ภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้อาจจะทำให้ผู้สูบหันมาฉุกคิดถึงพิษภัยและอาจจะคิดที่อยากจะเลิกอย่างจริงจังก็เป็นได้

สายด่วนเพื่อการเลิกบุหรี่แห่งชาติของไทย

เบอร์โทรศัพท์ 1600

Smoking Kid

โฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่