ข้อตกลงและเงื่อนไข
Terms and Conditions

เงื่อนไขในการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.b2ccreation.com
กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียด เงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงและการใช้บริการแพลตฟอร์มของท่าน (ดังที่นิยามไว้ด้านล่างนี้)

ด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ห้ามเข้าใช้และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ

การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น ท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือบริการหรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี: ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านและบุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และรับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของท่าน (2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่าน
หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน ท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ

1. นิยามและการตีความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดเกี่ยวกับการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 จะนำมาบังคับใช้กับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

2. การใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป

2.1 แนวปฏิบัติในการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดยเราเป็นครั้งคราวไปเราสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆและถือว่าท่านได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

2.2 กิจกรรมที่ต้องห้าม: ท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่:
(ก) ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆหรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ
(ข) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ค) พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง
(ง) โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ
(จ) รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น
(ฉ) ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่ท่านมีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัสส่วนประกอบที่ทำให้เสียหายรหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่นหรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้และ
(ช) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใดๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(ซ) สร้าง และ/หรือ ใช้บัญชีลูกค้า และ/หรือ บัญชีของ B2C Creation ใดๆ บนแพลตฟอร์ม หรือบริการมากกว่าหนึ่งบัญชี

2.3 ความพร้อมของแพลตฟอร์มและบริการ:
เราอาจจะทำการปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ

2.4 สิทธิในการติดตามตรวจ
เราขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ผูกพันที่จะ:

(ก) ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ เราอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใดๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่ในที่นี้และอาจจะดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางเราแต่เพียงฝ่ายเดียว(ข) ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้ยังแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของลูกค้า(ค) รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆที่ใช้บังคับให้หน่วยงานที่เหมาะสมทราบและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวและ/หรือ
(ง) ร้องขอข้อสนเทศและข้อมูลใดๆ จากท่านอันเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านในเวลาใดๆ และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านให้หรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล
(จ) หยุดการใช้งาน ยกเลิก ลบ ห้าม ระงับและจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ ของและโดยบัญชีของ B2C Creation ใดๆ ลูกค้า และ/หรือ บุคคลใด ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า

2.5 นโยบายความเป็นส่วนตัว:
การใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่านยังอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัว https://www.b2ccreation.com/privacy

2.6 เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายและเงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรแทนเงินสด:
การซื้อขายสินค้าใดๆจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายดังกำหนดไว้ใน https://www.b2ccreation.com/terms
หากท่านใช้คูปองแทนเงินสดเงื่อนไข&ข้อกำหนดของคูปองแทนเงินสดที่กำหนดไว้ใน https://www.b2ccreation.com/terms จะนำมาใช้บังคับ

2.7 เงื่อนไขเพิ่มเติม:
นอกเหนือจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ การใช้งานเอกสารข้อมูลและบริการในด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะเอกสารข้อมูลฉบับที่ละเอียดขึ้นหรือได้รับการปรับปรุงที่เสนอโดยเราหรือโดยผู้รับเหมาช่วงที่เรากำหนดอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งจะใช้บังคับโดยมีผลสมบูรณ์ทุกประการ

3. การใช้บริการ

3.1 การใช้บังคับเงื่อนไขในข้อนี้: นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นทั้งหลายของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดในข้อ 3 นี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับการใช้บริการของท่าน

3.2 ข้อจำกัด: การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ลูกค้าที่ไดฝ่าฝืนหรือกำลังฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่อาจใช้บริการได้แม้ว่าจะทำตามข้อกำหนดของข้อ 3.2 นี้แล้วก็ตาม

3.3 เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป: ท่านตกลง:
(ก) ที่จะเข้าใช้ และ/หรือใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา รวมทั้งตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการบริการด้วยความสุจริตใจ และ
(ข) ที่จะรับรองว่าข้อสนเทศหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการที่ท่านโพสต์หรือทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบในข้อสนเทศและข้อมูลดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว

3.4 รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่แม่นยำของสินค้า เราไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

3.5 ราคาของสินค้า: ราคาที่ประกาศขายทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ

3.6 ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก: ท่านรับทราบว่าคู่สัญญานอกเหนือจาก b2ccreation (ได้แก่ ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เป็นผู้ลงรายการและขายสินค้าของบุคคลดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลว่าสินค้าดังกล่าวได้ถูกประกาศเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดย B2C Creation หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก อาจมีการไว้บนเว็บเพจที่มีการแสดงรายการสินค้าดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อตกลงแต่ละฉบับที่ทำขึ้นเพื่อการขายสินค้าของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกให้แก่ลูกค้า จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับลูกค้าเท่านั้น และยังอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายสินค้าด้วย

4. ลูกค้าที่มีบัญชีกับ B2C Creation

4.1 ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน: บริการบางอย่างที่อาจจะมีบนแพลตฟอร์มอาจจำเป็นจะต้องมีการสร้างบัญชีกับเราหรือมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านขอสร้างบัญชีกับเรา ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอาจจะ: (1) พิจารณาและออกให้ท่านโดยเรา หรือ (2) ท่านเป็นฝ่ายให้และเราเป็นผู้อนุมัติโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเราอันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะร้องขอให้ท่านอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านทันทีในเวลาใดๆโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในความสูญเสียใดๆ ที่ท่านได้รับหรือท่านเป็นฝ่ายทำให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือโดยเหตุผลของคำขอหรือการยกเลิกดังกล่าว ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นครั้งคราว และเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับและจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของท่านและรับผิดต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานใด ๆ (ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือไม่) ซึ่งชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่าน ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านทราบว่าหรือมีเหตุผลให้สงสัยว่าความลับเกียวกับชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านอาจจะถูกเปิดเผยหรือมีการใช้ชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เราคาดว่าคำบอกกล่าวของท่านได้รับการดำเนินการโดยเราเมื่อครบเจ็ด (7) วันทำการหลังจากได้รับคำบอกกล่าวดังกล่าวแล้ว

4.2 การอ้างการใช้งานหรือเข้าใช้: ท่านตกลงและรับทราบว่าการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้ใด ๆในแพลตฟอร์ม และข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารใด ๆ ที่อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านได้ แล้วแต่กรณี จะถือว่า:
(ก) เป็นการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ใช้บริการโดยท่าน หรือ
(ข) เป็นข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารที่ประกาศ ส่งผ่าน หรือออกโดยชอบโดยฝ่ายท่าน
ไม่ว่าเวลาใด ๆ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือการใช้บริการใด ๆ (ไม่ว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ เว้นแต่กรณีการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หลังจากเราได้รับการบอกกล่าวการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตของชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านแล้ว ตามข้อ 4.1) ท่านยินยอมให้ เรามีสิทธิ (แต่ไม่ผูกพัน) ที่ดำเนินการ อ้างอิงตาม หรือขอให้ท่านรับผิดชอบและรับผิดแต่ฝ่ายเดียวในการกระทำดังกล่าวเสมือนว่าการเข้าใช้ดังกล่าวนั้นทำหรือส่งโดยท่านเอง ท่านยังตกลงและรับทราบอีกด้วยว่า ท่านผูกพันและตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้เราจนเต็มจำนวนต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการใด ๆ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ที่สามารถอ้างอิงไปชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านได้

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 ความเป็นเจ้าของ: ทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มและเอกสารข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ของ อนุญาตให้แก่ หรือควบคุมโดยเรา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา หรือผู้ให้บริการของเรา เราสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด

5.2 การจำกัดการใช้งาน: ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน ภายใต้บังคับข้อ 5.3 การอนุญาตจะเป็นเพียงการให้ท่านดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และท่านต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูล ซึ่งเราหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลายและสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น

5.3 เครื่องหมายการค้า: เครื่องหมายการค้า ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ไม่มีสิ่งใดบนแพลตฟอร์มและในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือมอบสิทธิในการใช้งาน ไม่ว่าโดยปริยาย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรือยินยอมให้อนุญาต หรือให้สิทธิที่จะใช้โดยประการอื่นใด (ซึ่งรวมถึงในรูปแบบ เมต้า แท็ก หรือ ลิงค์ “ด่วน” ไปยังเว็บไซต์อื่นใด) ซึ่งเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงอยู่บนหน้าบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นใด

6. การจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของเรา

6.1 การไม่รับรองหรือรับประกัน: บริการ แพลตฟอร์ม และเอกสารข้อมูล ให้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใด ๆ รวมทั้งการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความสามารถในการนำไปค้าขายได้ คุณภาพที่เป็นที่พอใจ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อผลบังคับของที่กล่าวมาก่อนหน้า เราไม่รับประกัน:

(ก) ความถูกต้อง เหมาะแก่เวลา ความพอเพียง มูลค่าในทางพาณิชย์ หรือความครบถ้วนของข้อมูล และ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล
(ข) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ จะมีให้โดยไม่เกิดการติดขัด มีความมั่นคง หรือปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่ระบุได้จะได้รับการแก้ไข
(ค) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ รหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง และ
(ง) ความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่านหรือไปยังท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือบริการ และท่านยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านทางบริการหรือแพลตฟอร์มอาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือเปิดเผยโดยฝ่ายเราหรือเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเราให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นท่านหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากท่าน การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้

6.2 การยกเว้นความรับผิด: ผู้ได้รับชดใช้ของ B2C Creation ไม่ต้องรับผิดต่อท่านในการสูญเสียใด ๆ ก็ตามหรือไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) อันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวข้องกับ:

(ก) การเข้าใช้ ใช้งาน และ/หรือการไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการได้
(ข) การเชื่อถือข้อมูลหรือข้อสนเทศใด ๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ ท่านไม่ควรกระทำการใดกับข้อมูลหรือข้อสนเทศดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยตนเองเสียก่อน
(ค) ระบบ เซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่อใด ๆ เกิดการล้มเหลว ผิดพลาด ตกหล่น ขัดข้อง ล่าช้า มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการปองร้ายอื่นๆ การทำลาย หรือ รหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใด ที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดความผิดพลาด และ
(ง) การใช้งานหรือเข้าใช้ใด ๆ เว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นใดที่เชื่อมไว้กับแพลตฟอร์ม แม้ว่าเราหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของเราอาจจะได้รับแจ้งหรือคาดหมายไว้แล้วถึงความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว

6.3 ด้วยความเสี่ยงภัยของท่านเอง: ความเสี่ยงจากการเข้าใจผิด ความผิดพลาด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลจากการใช้แพลตฟอร์มนั้นเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้น และเราจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในกรณีดังกล่าว

7. การเชื่อมโยง การเตือน และการโฆษณา

7.1 การเชื่อมโยง: เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจจะรวมเอาการเชื่อมโยงไว้กับเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นของหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดต่อความผิดพลาด ตกหล่น ล่าช้า ทำให้เสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ดูหมิ่น การหลอกลวง สิ่งน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความไม่ถูกต้อง หรือเอกสารข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอื่นใด ที่อยู่ในเนื้อหา หรือผลที่ตามมาจากการเข้าใช้ เว็บไซต์ที่เชื่อมไว้ใด ๆ การเชื่อมโยงใด ๆ ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใด ไม่ได้เป็นการยืนยันหรือรับรองเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว และท่านตกลงว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น

7.2 การโฆษณา: เราอาจจะแนบแบนเนอร์ และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดไว้กับแพลตฟอร์มเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาสินค้า และ/หรือบริการของเราหรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ท่านไม่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าคอมมิชชั่นใด ๆ อันเกี่ยวกับการโฆษณาใด ๆ ดังกล่าวหรือเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอื่นใด

8. การส่งข้อมูลและข้อมูลของท่าน

8.1 การส่งข้อมูลโดยท่าน: ท่านให้สิทธิโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่เราในการใช้เอกสารข้อมูลหรือข้อสนเทศที่ท่านยื่นไว้ในแพลตฟอร์ม และ/หรือมอบให้เรา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถาม บทวิจารณ์ ความเห็น และคำแนะนำ (เรียกรวมกันว่า “การส่งข้อมูล”) เมื่อท่านโพสต์ความเห็นหรือการทบทวนไว้บนแพลตฟอร์ม ท่านยังให้สิทธิแก่เราในการใช้ชื่อที่ท่านส่งข้อมูลหรือชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบทวิจารณ์ ความเห็น หรือเนื้อหาอื่น ๆ ดังกล่าว ท่านต้องไม่ใช้อีเมล์แอดเดรสปลอม แกล้งทำเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตัวท่านเองหรือทำให้เราหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิดของการส่งข้อมูลใด ๆ เราอาจจะแต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะ เผยแพร่ ถอดออก หรือแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน

8.2 ความยินยอมในการรับอีเมล์: ท่านยินยอมและอนุญาตในการที่เราจะใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อประโยชน์ในการส่งอีเมล์ข้อมูลรายละเอียดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน ข้อตกลงของท่านที่มีต่อข้อกำหนดในข้อ 8.2 นี้จะถือเป็นความยินยอมของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีกฎหมายควบคุมสแปมใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่นใด) ท่านอาจจะเลือกยกเลิกรับอีเมล์ส่งเสริมการขายในภายหลังได้ด้วยการคลิกที่จุดเชื่อมโยงที่เหมาะสมในอีเมล์ส่งเสริมการขายใดๆ

8.3 นโยบายความเป็นส่วนตัว: ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและตกลงด้วยในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ที่ https://www.b2ccreation.com/privacy และให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

9. การยกเลิก

9.1 การยกเลิกโดยฝ่ายเรา: โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา และไม่ว่าจะได้บอกกล่าวไปยังท่านหรือไม่ เราอาจจะยกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของท่าน และ/หรือระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน เราอาจจะยกเลิกการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม รวมทั้งเนื่องจากการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการนี้ หรือเมื่อเราเชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ หรือหากในความเห็นของเรา หรือความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ เป็นการไม่เหมาะสมที่จะยังคงปล่อยให้มีบริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม โดยให้การที่ระบุในข้อนี้มีผลทันทีที่เราได้ใช้ดุลพินิจดังกล่าว

9.2 การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน: ท่านอาจจะยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยบอกกล่าวล่วงหน้า เจ็ด (7) วันเป็นลายลักษณ์อักษร

10. การบอกกล่าว

10.1 การบอกกล่าวจากเรา: คำบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหลายที่ส่งถึงท่านหาก:
(ก) สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ตามที่เราจะเลือกจะถือว่าได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว ณ วันที่เผยแพร่หรือออกอากาศ หรือ
(ข) ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งไว้ที่ที่อยู่ล่าสุดของท่านที่เราทราบ จะถือว่าท่านได้รับคำบอกกล่าวแล้วในวันถัดจากวันส่งหรือในวันที่ทิ้งคำบอกกล่าวนั้นไว้

10.2 คำบอกกล่าวจากท่าน: ท่านอาจจะส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือถึงเราได้เฉพาะยังที่อยู่หรืออีเมล์แอดเดรสที่เรากำหนดเท่านั้น และจะถือว่าเราได้รับคำบอกกล่าวนั้นแล้วเฉพาะเมื่อเราได้รับ ขณะที่เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตอบกลับคำบอกกล่าวของท่านโดยทันที เราไม่อาจรับประกันได้ว่าเราจะตอบกลับได้เร็วเท่ากันทุกครั้ง

10.3 วิธีการอื่น: โดยไม่คำนึงถึงข้อ 10.1 และ 10.2 ในบางครั้งเราอาจจะกำหนดวิธีการอื่นที่ยอมรับได้ในการบอกกล่าว (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล์ หรือรูปแบบอื่นในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) และเวลาหรือเหตุการณ์ที่จะถือว่าคำบอกกล่าวนั้นได้รับแล้ว

11. ข้อกำหนดทั่วไป

11.1 สิทธิและการเยียวยาสะสม: เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และสิทธิและการเยียวยาของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะสะสมเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่เราอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักอิควิตี้ หากมี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม

11.2 ไม่มีการสละสิทธิ: การที่เราไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ในภายหลัง เรายังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

11.3 การแยกส่วนได้: เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

11.4 สิทธิของบุคคลภายนอก: บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดตรงกับรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

11.5 กฎหมายที่ใช้บังคับ: การใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ และเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

11.6 การคุ้มครองชั่วคราว: เราอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากเราพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว เห็นว่าการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วเห็นว่า การยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงอย่างหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ

11.7 การแก้ไขเพิ่มเติม: เมื่อมีคำบอกกล่าวผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่เราจะได้กำหนด (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่เราระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าว หากท่านใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการหลังวันที่ดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ เรามีสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะใช้และอาจใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

11.8 การแก้ไขข้อผิดพลาด: เราไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของเรา ที่อาจมีการแก้ไข

11.9 สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการคือเงินบาทไทย

11.10 ภาษา: ในกรณีที่เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ

11.11 สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับเราอันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้

11.12 ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุดในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างเรากับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

11.13 การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย: เราสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของเราอันเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์ม และ/หรือการบริการ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่เราเห็นว่าเหมาะสม

11.14 การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เราอาจจะโอนสิทธิของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

11.15 เหตุสุดวิสัย: เราไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขดังกล่าว) หรือในความไม่ถูกต้อง ความไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือของบริการหากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของเรา

เอกสารแนบ 1

นิยามและการตีความ

1. นิยาม:

เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้:

1.1 “ลูกค้า” มีความหมายเดียวกับที่อยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย

1.2 “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับสิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียงและสิทธิอันมีเจ้าของอื่นๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมาไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใด ๆดังกล่าวมา

1.3 “ผู้ได้รับชดใช้ของ B2C Creation” หมายถึง B2C Creation และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลายของ B2C Creation

1.4 “B2C Creation” “เรา” “ของเรา” และ “เรา” (ที่เป็นกรรมของประโยค) หมายถึง เว็บไซต์ B2C Creation

1.5 “ราคาที่ประกาศขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้าดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม

1.6 “การสูญเสีย” หมายถึง ค่าปรับ การขาดทุน จำนวนเงินในการชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย (ได้แก่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับทนายความ) ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ดำเนินคดี ข้อเรียกร้อง การเรียกให้ชำระหนี้ และความรับผิดอื่น ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะมองเห็นล่วงหน้าหรือไม่”

1.7 “เอกสารข้อมูล” หมายถึง โดยรวมได้แก่หน้าเวบเพจทั้งหลายบนแพลตฟอร์มรวมทั้งข้อสนเทศ ภาพ ลิงค์ เสียง กราฟฟิก วิดีโอ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น และเอกสารข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงอยู่หรือจัดไว้บนแพลตฟอร์มและการทำงานหรือบริการที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์ม

1.8 ”คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย

1.9 “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับ B2C Creation อาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

1.10 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่านอีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงินที่อยู่สำหรับส่งของหมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถือว่ารวมข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่เราเมื่อจะส่งคำสั่งซื้อโดยไม่คำนึงว่าท่านมีบัญชีกับเราอยู่หรือไม่

1.11 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง (ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดย B2C Creation ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: www.b2ccreation.com

1.12 “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ใน https://www.b2ccreation.com/privacy

1.13 “สินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม

1.14 “เอกสารต้องห้าม” หมายถึง ข้อสนเทศ กราฟฟิก ภาพถ่าย ข้อมูล และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดที่:
(ก) มีไวรัสคอมพิวเตอร์ใดหรือรหัสโปรแกรม หรือมาโครอื่นใดที่คุกคามหรือสร้างความเสียหาย
(ข) ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกหรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นใด
(ค) ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย หรือข่มขู่
(ง) เป็นวัตถุน่ารังเกียจลามกอนาจาร ละเมิด ฉ้อฉล ขโมยมา อันตราย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือ
(จ) ตีความหรืออาจตีความได้ว่าเป็นก้าวร้าวหรือโจมตีบุคคลอื่นและ/หรือน่ารังเกียจ ในความเห็นของเราแต่ฝ่ายเดียว

1.15 “บริการ” หมายถึงบริการ ข้อมูล และการทำงานที่เราจัดให้มีบนแพลตฟอร์ม

1.16 “การยื่น” ให้ความหมายไว้ในข้อ 8.1 ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

1.17 “เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการซื้อสินค้าของลูกค้าและกำหนดไว้ใน https://www.b2ccreation.com/terms

1.18 “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หมายถึงอารัมภบท ข้อ 1 ถึงข้อ 11 และเอกสารแนบท้ายใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้

1.19 “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่แพลตฟอร์มไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้จดทะเบียนและเป็นของ B2C Creation หรือของบุคคลภายนอกคนใดก็ตาม

1.20 “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชีกับ B2C Creation

1.21 “บัตรแทนเงินสด” หมายถึง บัตรแทนเงินสดสำหรับเครดิตที่อาจจะใช้โดยลูกค้าภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นของบัตรแทนเงินสดและเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นสำหรับการชำระเงินในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม

1.22 “เงื่อนไข & ข้อกำหนดของคูปองแทนเงินสด” กำหนดไว้ใน https://www.b2ccreation.com/terms

1.23 “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาอายุมากกว่า 18 ปี หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

2. การตีความ:

การอ้างอิงใด ๆ ในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไปถึงบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย ให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าวตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติขึ้นใหม่ หรือขยายความ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง ในสัญญา เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า

“รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า “โดยไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนวันให้หมายถึงวันตามปฏิทินและคำว่า “เดือน” หรือ “เป็นรายเดือน” รวมทั้งการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนเดือนให้หมายถึงเดือนตามปฏิทินหัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไขการใช้บริการนี้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใดๆ หรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกันข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าวให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ B2C Creation และบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่ B2C Creation มากกว่า

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย

1. นิยาม และการตีความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดในการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ให้ใช้บังคับกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายในที่นี้

2. การสั่งซื้อสินค้า

2.1 เงื่อนไขที่ท่านต้องปฏิบัติตาม: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดย B2C Creation (ในนามของผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้งานแพลตฟอร์มหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า) เป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้ B2C Creation สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใด ๆ ก็ได้ และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

2.2 รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าผู้ขายจะพยายามอย่างเต็มในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า B2C Creation และผู้ขายไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ ในกรณีที่สินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างอันมีนัยยะสำคัญจากรายละเอียดบนแพลตฟอร์ม ที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ ให้บังคับใช้เนื้อความตามข้อ 6 ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

2.3 ผู้ขาย: สินค้าถูกขายโดย “ผู้ขาย” ถึงแม้ว่า B2C Creation อาจจะเป็น “ผู้ขาย” สินค้าบางอย่าง แต่ “ผู้ขาย” ยังอาจหมายถึงบุคคลอื่นใดนอกเหนือจาก B2C Creation (ซึ่งบุคคลอื่นใดดังกล่าวหมายถึง “ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก” ตามเนื้อความในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้) ไม่ว่าสินค้านั้นจะถูกแสดงรายการไว้เพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดย B2C Creation หรือมีการระบุชื่อผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกก็ตาม สินค้าที่ขายให้ท่านโดยผู้ขายจะอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาเฉพาะกับลูกค้าแต่ละราย (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในข้อ 2.6)

ทั้งนี้:

2.3.1 สำหรับสินค้าที่ขายโดยผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเฉพาะระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับท่านเท่านั้น และ
2.3.2 สำหรับสินค้าที่ขาย B2C Creation จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเฉพาะระหว่าง B2C Creation กับท่านเท่านั้น

2.4 การส่งคำสั่งซื้อของท่าน: ท่านอาจจะส่งคำสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มให้ครบถ้วนและคลิกปุ่ม “ส่งคำสั่งซื้อของฉัน” ผู้ขายจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใด ท่านเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ

2.5 คำสั่งซื้อเพิกถอนไม่ได้และปราศจากเงื่อนไข: คำสั่งซื้อทั้งหลายจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ อีกเมื่อส่งคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้ว และผู้ขายมีสิทธิ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีก และโดยไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือบอกกล่าวเพิ่มเติมใด ๆ ไปยังท่านอีก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีดังระบุไว้ในข้อ 8 ท่านอาจจะร้องขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อได้ ซึ่งผู้ขายจะใช้ความพยายามในการดำเนินการตามคำขอโดยถือหลักการใช้ความพยายามตามความเหมาะสมในทางการค้าขาย อย่างไรก็ดี ผู้ขายไม่มีหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อใด ๆ

2.6 ข้อสงวนสิทธิของผู้ขายเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ: ผู้ขายมีดุลพินิจในการตอบรับคำสั่งซื้อทั้งหลายแต่เพียงผู้เดียวและคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ตอบรับโดยผู้ขายจะถือเป็นสัญญาแยกต่างหาก (คำสั่งซื้อที่ได้รับการตอบรับดังกล่าวจะเรียกว่า “สัญญาที่ทำกับลูกค้า”) ท่านได้ยอมรับว่า เว้นแต่ท่านจะได้รับคำตอบรับคำสั่งซื้อของท่านจากผู้ขาย ผู้ขายจะไม่ถือเป็นคู่สัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใด ๆ ระหว่างผู้ขายกับท่านในการซื้อขายหรือข้อตกลงอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้า และด้วยเหตุนี้ ผู้ขายจึงไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวในการปฏิเสธการดำเนินการหรือตอบรับคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ได้รับจากและโดยผ่านแพลตฟอร์ม

2.7 การยกเลิกโดยผู้ขายในกรณีมีความผิดพลาดในการกำหนดราคา: ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า ในกรณีที่กำหนดราคาสินค้าไว้ผิดพลาดบนแพลตฟอร์ม ผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าในกรณีดังกล่าวไม่ว่าสินค้าจะถูกส่งออกไปหรืออยู่ระหว่างเดินทางก็ตาม และไม่ว่ามีการเรียกให้ท่านทำการชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม

2.8 การรับประกันสินค้า: การรับประกันเกี่ยวกับสินค้า (“การรับประกันสินค้า”) ที่ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าให้เป็นไปตามที่ระบุไว้โดยผู้ขายผ่านแพลตฟอร์ม ภายใต้แท็บ “ข้อกำหนดจำเพาะ” ในช่อง “ประเภทการรับประกัน” และ “ระยะเวลาในการรับประกัน” สำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง และจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขายไม่ต้องผูกพัน การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกัน การเยียวยาในการผิดข้อกำหนดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือผิดข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุในการรับประกันสินค้าจะใช้แทนเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหลาย ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือโดยประการอื่น เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในการรับประกันสินค้าดังกล่าว (เว้นแต่จะต้องห้ามอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในกรณีนั้น ๆ) ในเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขการรับประกัน อื่นใดทั้งหลายไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับสินค้าที่จัดส่งให้

2.9 การรับทราบของลูกค้า: ท่านรับทราบและรับรองว่าท่านไม่ได้อิงความตามเงื่อนไข ข้อกำหนด การรับประกัน คำสัญญา การโน้มน้าว หรือการแสดงตนรับรองใด ๆ ที่ทำโดยหรือในนามของผู้ขายแต่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรืออิงความตามคำอธิบายหรือการแสดงข้อมูลหรือข้อกำหนดจำเพาะใด ๆ ที่อยู่ในเอกสารใด ๆ เช่น แคตตาล็อก หรือเอกสารข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งจัดทำโดย B2C Creation หรือผู้ขาย ท่านยังรับทราบและตกลงด้วยว่าข้อยกเว้นการรับประกัน ข้อยกเว้นความรับผิด และข้อยกเว้นการเยียวยาในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ในการซื้อขายและสัญญาที่ทำกับลูกค้า เป็นการกระจายความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา โดยยินยอมให้ผู้ขายจัดหาสินค้าที่ค่าบริการหรือราคาต่ำกว่าที่ผู้ขายอาจจะทำได้ และท่านยอมรับว่าข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวเหมาะสม

2.10 จะไม่มีการแสดงตนรับรองหรือรับประกัน: โดยไม่กระทบต่อผลบังคับของข้อ 2.9 ข้างต้น:

2.10.1 จะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือถือว่ามีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว หรือมีการรับประกันใด ๆ หรือถือว่ามีการรับประกันใด ๆ ในเรื่องอายุการใช้งานหรือความคงทนของสินค้าที่จัดส่งให้หรือรับประกันว่าสินค้านั้นจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานอย่างหนึ่งอย่างใดภายใต้เงื่อนไขเฉพาะใด ๆ โดยไม่คำนึงว่าผู้ขายอาจจะทราบหรือได้รับทราบในภายหลังถึงวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่
2.10.2 ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะได้ให้รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ หรือไม่หรือถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมายหรือไม่ อนึ่ง รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ทั้ง B2C Creation และผู้ขายไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ ในเรื่องคุณภาพ สถานะ สภาพ หรือความเหมาะสมของสินค้า
2.10.3 B2C Creation ไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับมาตรการและการกระทำที่จะกล่าวต่อไปนี้ที่ทำโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก และผลที่เกิดตามมาจากการนั้น: การเยียวยาแก้ไขที่ไม่เหมาะสมในข้อชำรุดบกพร่อง การเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยไม่มีการตกลงล่วงหน้าจาก B2C Creation ก่อน การเพิ่มเติมหรือใส่ชิ้นส่วน โดยเฉพาะอะไหล่ที่ไม่ได้มาจาก B2C Creation
2.10.4 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง การติดตั้งที่มีข้อบกพร่อง หรือการทดสอบใช้งานโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย ความประมาทเลินเล่อ สภาพการทำงานที่ไม่ปกติ การเคลื่อนย้ายที่มีข้อบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง ใช้งานหนักเกินกำหนด วัสดุในการทำงานและอะไหล่ไม่เหมาะสม การใช้งานไม่ดี การวางฐานไม่เหมาะสม ผลกระทบจากสารเคมี ไฟฟ้าเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไฟฟ้า ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ B2C Creation (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก B2C Creation
2.10.5 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดกับบุคคลภายนอกคนใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดจากการซ่อมแซมหรืองานเยียวยา ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก B2C Creation ก่อน และลูกค้าต้องชดเชยความเสียหายให้ผู้ขายต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากข้อเรียกร้องดังกล่าว
2.10.6 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ ภายใต้การรับประกันดังกล่าว (หรือการรับประกัน เงื่อนไข หรือการประกันอื่นใด) หากยังไม่มีการชำระราคารวมของสินค้าเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน และ
2.10.7 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ ก็ตามอันเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ในสินค้าที่เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนดการรับประกันสินค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว (ถ้ามี)

2.11 ทรัพย์สินทางปัญญา:

2.11.1 เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก B2C Creation เสียก่อน ลูกค้าต้องไม่ถอดออกหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า โลโก้ สัญลักษณ์แสดงลิขสิทธิ์ เลขทะเบียน ฉลาก ป้าย หรือเครื่องหมายระบุ สัญลักษณ์ หรือคำอธิบายประกอบอื่น ๆ ที่ติดอยู่กับสินค้าใด ๆ
2.11.2 เมื่อมีการมอบซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ไดรเวอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ และ/หรือรายละเอียดการออกแบบ คู่มือทางเทคนิคหรือคู่มือ แบบภาพวาด หรือข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหลาย (เรียกรวมกันว่า “เอกสารข้อมูลสินค้า”) ให้แก่ลูกค้าโดยผู้ขายตามคำสั่งซื้อ การใช้งานและการเก็บรักษาเอกสารข้อมูลสินค้าจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาอนุญาตใช้งาน (เช่น สัญญาอนุญาตของผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย ข้อจำกัด หรือเงื่อนไขในการใช้งาน) ตามที่จะได้กำหนดโดยผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย และต้องไม่ใช้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
2.11.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า เอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย ลูกค้ายังตกลงด้วยว่าทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งหลายที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขายแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อ หรือได้รับหนังสือให้ความยินยอมล่วงหน้าของ B2C Creation ลูกค้าตกลงที่จะส่งคืนเอกสารข้อมูลสินค้า และ/หรือสำเนาเอกสารข้อมูลดังกล่าวเมื่อ B2C Creation ร้องขอ

3. การส่งมอบสินค้า

กรุณาดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการขนส่ง

4. ราคาของสินค้า

4.1 ราคาที่ประกาศขาย: ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยลูกค้าจะได้แก่ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าไปยังผู้ขาย (ผ่านทางแพลตฟอร์ม)

4.2 ภาษี: ราคาที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า

5. การชำระเงิน

5.1 ทั่วไป: ท่านอาจจะชำระเงินสำหรับสินค้าโดยใช้วิธีการการชำระเงินใด ๆ ที่กำหนดโดย B2C Creation ในช่วงเวลานั้น ๆ เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อแล้ว การชำระเงินจริงจะเรียกเก็บเฉพาะเมื่อผู้ขายตอบรับคำสั่งซื้อของท่านและเกิดสัญญาที่ทำกับลูกค้าขึ้นแล้ว การชำระเงินทั้งหลายให้กระทำแก่ B2C Creation ไม่ว่าจะรับชำระเงินตามสิทธิของ B2C Creation เอง หรือในฐานะตัวแทนของผู้ขาย (เมื่อผู้ขายเป็นผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) ท่านรับทราบว่า B2C Creation มีสิทธิที่จะเรียกให้มีการชำระเงินจากท่านในนามของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกได้

5.2 เงื่อนไขเพิ่มเติม: วิธีการชำระเงินอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกำหนดโดย B2C Creation เป็นครั้งคราวไป

5.3 วิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงว่าท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องเอากับผู้ขายหรือตัวแทนคนใดของผู้ขาย (ที่อาจจะรวมถึง B2C Creation) ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้ B2C Creation สงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าเวลาใด ๆ ซึ่งวิธีการชำระเงินใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวไปยังท่านหรือให้เหตุผลใด ๆ

5.4 ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปอง ด้านล่าง

5.5 การเรียกเก็บเงิน: ผู้ขายหรือผู้ให้บริการขนส่งอาจจะเรียกเก็บเงินจากท่านเมื่อถึงวันครบกำหนดการชำระเงินใด ๆ ภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า

5.6 การไม่ชำระเงิน: หากลูกค้าไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้หรือการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายอาจมีได้

5.7 การคืนเงินที่ชำระ:
(ก)การคืนเงินทั้งหลายให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้นผ่านทางวิธีการชำระเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว โดยการทำตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้
(ข)เราไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระเงินอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับกระบวนการภายในของบริษัท
(ค) การคืนเงินทั้งหลายขึ้นอยู่กับว่าการที่เราได้ยอมรับคืนสินค้าอย่างถูกต้องแล้ว
(ง) เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

6. การส่งคืน/การซ่อมแซม/การเปลี่ยนทดแทน

6.1 นโยบายการคืนสินค้า: สินค้าที่ส่งคืนทั้งหลายต้องทำตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ใน นโยบายการคืนสินค้า ที่ระบุไว้ใน https://www.b2ccreation.com/refund ผู้ขายไม่ผูกพันที่จะตกลงด้วยในการคืนสินค้าใด ๆ เว้นแต่ได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวทั้งหมดโดยเป็นที่พอใจของผู้ขายหรือ B2C Creation หากผู้ขายตกลงให้มีการคืนสินค้า ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ท่าน ณ ที่อยู่ที่ระบุไว้

6.2 การคืนสินค้าที่ได้รับอนุมัติ: ภายใต้บังคับข้อ 6.1 ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า ท่านอาจจะขอคืนสินค้าได้เมื่อท่าน:
6.2.1 ได้รับสินค้าที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้าที่ผู้ขายระบุไว้
6.2.2 ได้รับสินค้าที่ผิดพลาดหรือเสียหาย

6.3 การซ่อมแซม การเปลี่ยนทดแทน หรือการลดราคา: นอกเหนือจากการส่งคืนสินค้าที่ผิดหรือเสียหายภายใต้ข้อ 6.2แล้ว ลูกค้าอาจจะขอให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนสินค้าดังกล่าวก็ได้ โดยคำขอดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้เมื่อได้แจ้งคำขอให้ B2C Creation ทราบแล้ว และลูกค้าไม่อาจจะกลับไปขอส่งคืนสินค้าตามข้อ 6.2 ได้อีกในภายหลัง ในกรณีที่สินค้าไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนภายในเวลาที่เหมาะสม B2C Creation มีดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการอาจยอมลดราคาให้ลูกค้าตามสัดส่วนของมูลค่าที่ลดลงของสินค้า แต่ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใด เมื่อมีการซ่อมแซม เปลี่ยนทดแทน หรือลดราคาตามที่กล่าวมาแล้ว ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ กับผู้ขายอีก

6.4 การเปลี่ยนทดแทนสินค้า: เมื่อ B2C Creation ทำการเปลี่ยนทดแทนสินค้าให้หรือคืนเงินให้ลูกค้า สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย และเมื่อมีการร้องขอ สินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวควรจะขนส่งกลับมาให้ผู้ขายโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

6.5 ความเสี่ยงภัยในความเสียหายหรือสูญหาย: ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่ผู้ขายได้เสนอส่งมอบสินค้าแล้ว (ผ่าน B2C Creation หรือตัวแทนของ B2C Creation)

7. คำถามและปัญหาต่างๆ

หากท่านมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า ท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้ขายได้โดยตรงในหน้าที่ขายสินค้านั้นๆ หรือติดต่อ B2C Creation ที่ www.b2ccreation.com/contact B2C Creation จะติดต่อประสานงานกับผู้ขายเกี่ยวกับคำถามและข้อร้องเรียนของท่าน

8. การยกเลิก

8.1 การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน: ท่านอาจยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าก่อนที่ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าวโดยมีหนังสือบอกกล่าวไปยัง B2C Creation ที่ www.b2ccreation.com/contact หากสินค้าถูกจัดส่งไปแล้ว ท่านไม่อาจจะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าได้ แต่อาจทำได้เพียงส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไขในข้อ 6

8.2 การยกเลิกโดยฝ่ายผู้ขาย: ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดในการยกเลิกสัญญาที่ระบุไว้ในที่อื่นใดในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ผู้ขาย หรือ B2C Creation ที่กระทำการในนามของผู้ขาย อาจจะหยุดการขนส่งสินค้าใด ๆ ระงับการส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ/หรือยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าโดยให้มีผลในทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกค้า ณ วัน หรือในเวลาใด ๆ หากเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้:

8.2.1 สินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าหมดด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
8.2.2 ลูกค้าทำผิดภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า
8.2.3 ลูกค้ามีมติในการเลิกบริษัทหรือศาลที่มีเขตอำนาจมีคำสั่งให้ลูกค้าเลิกบริษัทหรือชำระบัญชี
8.2.4 มีคำสั่งเจ้าพนักงานหรือมีการตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการทรัพย์เข้าครอบครองหรือขายสินทรัพย์ใด ๆ ของลูกค้า หรือ
8.2.5 ลูกค้าทำข้อตกลงหรือทำการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้เป็นการทั่วไป หรือขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจในการขอคุ้มครองการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

9. ความเสี่ยงภัยและกรรมสิทธิ์ในสินค้า

9.1 ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ

9.2 กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะไม่ผ่านไปยังลูกค้าจนกว่า B2C Creation จะได้รับเงินสดหรือเงินโอนในการชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ซึ่งราคาของสินค้า และสินค้าอื่นๆ ทั้งหลายที่ตกลงกันว่าจะขายโดยผู้ขายให้แก่ลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงการส่งมอบและการส่งผ่านความเสี่ยงภัยในสินค้าหรือข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขนี้

9.3 จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะผ่านไปยังลูกค้า ลูกค้าต้องยึดถือสินค้าไว้ในฐานะตัวแทนของผู้ขายและผู้รับฝากสินค้าและต้องดูแลรักษาสินค้าแยกต่างหากจากสินค้าที่เป็นของลูกค้าเอง

9.4 ระหว่างเวลาที่กรรมสิทธิ์ของสินค้ายังคงอยู่กับผู้ขาย ลูกค้าตกลงกับผู้ขายว่าลูกค้าจะแจ้งให้ B2C Creation ทราบโดยทันทีถึงเรื่องใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและกระทบต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ขายในสินค้านั้น และลูกค้าจะให้ข้อมูลใด ๆ แก่เซลเฮียร์ เกี่ยวกับสินค้าตามที่เซลเฮียร์ควรทราบเป็นครั้งคราวไป

9.5 จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินผ่านไปยังลูกค้า (และต่อเมื่อสินค้ายังคงมีอยู่และไม่ได้มีการนำไปขายต่อ) B2C Creation จะยังคงมีสิทธิ ในการเรียกให้ลูกค้าส่งมอบสินค้ากลับคืนให้ B2C Creation ไม่ว่าเวลาใด ๆ ในกรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด B2C Creation ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าในเรื่องส่งคืนสินค้าและยังสงวนสิทธิในการเรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหลายรวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจากลูกค้า

9.6 ลูกค้าไม่มีสิทธิในการนำสินค้าใดๆ ที่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายไปจำนำ หรือนำไปค้ำประกันด้วยประการใด ๆ ในหนี้ใด ๆ แต่หากลูกค้าได้กระทำการดังกล่าว เงินทั้งหลายที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้ผู้ขายจะถือว่าถึงกำหนดและต้องชำระทันที (โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายมี)

9.7 หากข้อกำหนดในเงื่อนไขข้อ 9 นี้ไม่มีผลบังคับเนื่องจากกฎหมายของประเทศที่สินค้าตั้งอยู่ ให้ถือว่าได้นำหลักการทางกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดในการคงกรรมสิทธิ์ที่ใช้อยู่ในประเทศนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมเพื่อให้เกิดผลบังคับกับเจตนาเดิมที่แสดงอยู่ในเงื่อนไข และลูกค้าจะดำเนินการที่จำเป็นทั้งปวงในการทำให้เกิดผลบังคับดังกล่าว

9.8 ลูกค้าจะชดใช้ให้ผู้ขายในความสูญเสียหรือเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งปวงที่เกิดจากลูกค้า อันเกี่ยวกับการยืนยันและบังคับตามสิทธิของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขข้อนี้

10. การจำกัดความรับผิด

10.1 การเยียวยาเฉพาะของลูกค้า: การเยียวยาที่กำหนดในข้อ 6 เป็นการเยียวยาสำหรับลูกค้าเฉพาะท่านแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือความชำรุดบกพร่องของสินค้า

10.2 ความรับผิดสูงสุด: โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ความรับผิดรวมสูงสุดของผู้ขายที่มีต่อท่าน หรือต่อฝ่ายอื่นใดสำหรับความสูญเสียทั้งหลายที่อยู่ภายใต้ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับ จะไม่เกินจำนวนรวมที่ท่านได้จ่ายเงินไปให้แก่ผู้ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าว

10.3 การยกเว้นความรับผิด: ผู้ได้รับชดใช้ของ B2C Creation ไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียใด ๆ หรือไม่ว่าเกิดขึ้นโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ): (1) จำนวนเงินที่ต้องชำระจากผู้ใช้งานแพลตฟอร์มคนอื่นอันเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าใด ๆ (2) การขายสินค้าให้ท่าน หรือการใช้งานสินค้านั้นหรือการนำไปขายต่อโดยท่าน และ (3) ข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ อันเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย การใช้งานโดยไม่ถูกต้อง ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ การเก็บรักษาผิดปกติ และหรือ สภาพในการทำงาน การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสินค้า หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ขายในเรื่องการใช้งานสินค้า (ไม่ว่าที่ให้ไว้ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร)

11. ข้อกำหนดทั่วไป

11.1 การอ้างอิงถึง “B2C Creation”: การอ้างอิงถึง “B2C Creation” ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้ใช้บังคับกับทั้งการกระทำของ B2C Creation ในนามของตัวเองในฐานะผู้ขาย และ/หรือในฐานะผู้ดูแลแพลตฟอร์ม หรือในฐานะตัวแทนของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ขายสำหรับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกฉบับ

11.2 สิทธิในการทำสัญญาช่วง: ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิที่จะมอบหมาย และ/หรือทำสัญญาช่วงสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้แก่ B2C Creation หรือผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนคนใดที่ B2C Creation กำหนด

11.3 สิทธิและการเยียวยาสะสม: เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสิทธิและการเยียวยาของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้จะสะสมเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ผู้ขายอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม (ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หรือตามกฎหมายหรือความยุติธรรม ถ้ามี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม

11.4 ไม่มีการสละสิทธิ: การที่ผู้ขายไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ในภายหลัง ผู้ขายยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของตนในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

11.5 การแยกส่วนได้: เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

11.6 สิทธิของบุคคลภายนอก: บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดหรือตรงกับรายรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

11.7 กฎหมายที่ใช้บังคับ: เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

11.8 เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ 11.7 ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือการผิดสัญญา การยกเลิก หรือความไม่สมบูรณ์ของสัญญา อาจจะระงับไปด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามระเบียบกฎเกณฑ์ในการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (TAI) คณะอนุญาโตตุลาการให้ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการคนเดียวซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ TAI สถานที่พิจารณาของอนุญาโตตุลาการคือกรุงเทพมหานคร คำชี้ขาดใด ๆ โดยคณะอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญา

11.9 การคุ้มครองชั่วคราว: ผู้ขายอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากผู้ขายพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว เห็นว่าการยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ

11.10 การแก้ไขเพิ่มเติม: ผู้ขายอาจมีคำบอกกล่าวที่ออกร่วมกันกับ B2C Creation ผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่ผู้ขายจะได้กำหนดโดยผ่านทาง B2C Creation เท่านั้น (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) ผู้ขายอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่ผู้ขายระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าวข้างต้น หากท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการหลังจากวันดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ สิทธิของผู้ขายในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้โดยวิธีการดังกล่าวใช้ร่วมกันกับ B2C Creation (ไม่ว่าผ่านทางพอร์ทัลหรือโดยวิธีการอื่นตามที่ B2C Creation กำหนด) และอยู่ภายใต้บังคับตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งยัง อาจจะใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใดหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับในการซื้อขายที่ใช้บังคับกับคำสั่งซื้อใด ๆ จะเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีผลบังคับอยู่ในขณะนั้น

11.11 การแก้ไขข้อผิดพลาด: ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของผู้ขาย ที่อาจมีการแก้ไข

11.12 สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้คือเงินบาทไทย

11.13 ภาษา: ในกรณีเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ

11.14 สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับผู้ขายอันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้

11.15 ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการของผู้ขายที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างผู้ขายกับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

11.16 การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย: B2C Creation สงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของตนอันเกี่ยวพันกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่ B2C Creation เห็นว่าเหมาะสม

11.17 การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย ผู้ขายอาจจะโอนสิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

11.18 เหตุสุดวิสัย: B2C Creation และผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ข้อผิดพลาด การขัดข้อง หรือล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว) หรือต่อความไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ หากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของ B2C Creation หรือของผู้ขาย

เอกสารแนบท้าย 1

นิยามและการตีความ

1. นิยาม เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้:

1.1 “วันทำการ” หมายถึง วัน (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ที่ธนาคารโดยทั่วไปเปิดทำการในประเทศไทย

1.2 “ลูกค้า” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตในการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ

1.3 “สัญญาที่ทำกับลูกค้า” ให้เป็นไปตามที่ให้ความหมายไว้ข้อ 2.6

1.4 “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียง และสิทธิอันมีเจ้าของอื่น ๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมา ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆ ต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใด ๆ ดังกล่าวมา

1.5 “ผู้ได้รับชดใช้ของ B2C Creation” หมายถึง B2C Creation และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลายของ B2C Creation

1.6 “B2C Creation” หมายถึง เว็บไซต์ www.b2ccreation.com

1.7 “ราคาที่ประกาศขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้า ดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม

1.8 “การสูญเสีย” หมายถึง การขาดทุน จำนวนเงินในการชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย (ได้แก่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับทนายความ) ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ดำเนินคดี ข้อเรียกร้อง การเรียกให้ชำระหนี้ และความรับผิดอื่น ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะมองเห็นล่วงหน้าหรือไม่

1.9 “คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย

1.10 “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับ B2C Creation อาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

1.11 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต

1.12 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง (ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดย B2C Creation ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: www.b2ccreation.com

1.13 “สินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม

1.14 “การรับประกันสินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม

1.15 “นโยบายการคืนสินค้า” หมายถึง นโยบายการคืนสินค้าที่กำหนดไว้ใน https://www.b2ccreation.com/refund

1.16 “ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก” หมายถึง ผู้ขายที่ได้รับการอนุญาตจาก B2C Creation ให้ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า และไม่รวม B2C Creation

1.17 “ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ขายสินค้าดังอธิบายในข้อ 2.3 และรวมถึงผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก

1.18 “บริการ” หมายถึง บริการ ข้อมูล และฟังก์ชั่นที่มีให้ใช้งานโดยผู้ขายบนแพลตฟอร์ม

1.19 “เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย” หมายถึง ข้อ 1 ถึง 11 และเอกสารแนบท้ายใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

1.20 “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของลูกค้า และกำหนดไว้ใน https://www.b2ccreation.com/terms

1.21 “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่แพลตฟอร์ม

1.22 “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชีกับ B2C Creation

1.23 “บัตรแทนเงินสด” หมายถึง บัตรแทนเงินสดสำหรับเครดิตที่อาจจะใช้โดยลูกค้า ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น สำหรับการชำระเงินในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม

1.24 “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาอายุมากกว่า 18 ปี หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

2. การตีความ: การอ้างอิงใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ไปถึงบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย ให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าวตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติขึ้นใหม่ หรือขยายความ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า “รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า “โดยไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น การอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนวัน ให้หมายถึงวันตามปฏิทิน และคำว่า “เดือน” หรือ “เป็นรายเดือน” รวมทั้งการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนเดือน ให้หมายถึงเดือนตามปฏิทิน หัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใด ๆ หรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกัน ข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าวให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ B2C Creation และบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่ B2C Creation มากกว่า

ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปอง

1. ข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (“ข้อตกลง”) จะใช้บังคับกับการใช้และการเรียกคืนคูปองส่งเสริมการขาย หรือ รหัสคูปองส่วนลด โดยคูปองส่วนลดดังกล่าวจะเสนอให้แก่ท่านโดยไม่มีค่าตอบแทน

2. คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะบนหน้าเว็บไซต์ เท่านั้น

3. การใช้คูปองส่วนลด, คูปองส่วนลดจะสามารถใช้ได้ในขั้นตอนยืนยันการชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์

4. คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

5. ท่านสามารถใช้คูปองส่วนลดได้ 1 ครั้ง ต่อวัน

6. B2C Creation ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หรือเพิกถอนการใช้รหัสคูปองส่วนลด ในกรณีที่คูปองส่วนลดได้ถูกใช้ในเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
ก. กรณีที่น่าสงสัย หรือฉ้อโกง การใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลด
ข. การใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงกรณีคูปองแทนเงินสดส่วนลด 1 รหัสได้ถูกใช้โดยหลายบัญชี B2C Creation หรือการชำระเงินหลายครั้งโดยลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มลูกค้าเดียวกัน และ/หรือ
ค. การใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดโดยเจตนาที่ไม่สุจริต (รวมถึงการเอาคูปองแทนเงินสดส่วนลดไปขาย หรือใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดกับคำสั่งซื้อโดยมีเจตนาที่จะเอาคูปองแทนเงินสดส่วนลดไปขาย)

7. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คูปองส่วนลดหรือโปรโมชั่นการลดราคา ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ เว้นแต่เป็นสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วของ B2C Creation

8. ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้กับรหัสคูปองส่วนลดพิเศษ (เช่น ช่วงระยะเวลา, จำนวนเงินที่ลดราคา, และสินค้าที่ร่วมรายการ) และรหัสคูปองส่วนลดพิเศษเหล่านั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้และการเรียกคืนดังที่ระบุไว้ด้วย

9. คูปองแทนเงินสดส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

10. B2C Creation ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นต่างๆได้ ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสินค้าดิจิตอล

1. ทั่วไป

1.1 โดยการซื้อและ/หรือใช้บัตรกำนัลดิจิตอลหรือคูปองดิจิตอลที่ซื้อจากแพลตฟอร์ม (“สินค้าดิจิตอล”) ท่านซึ่งเป็นลูกค้า (ตามที่นิยามในข้อกำหนดการใช้งาน) ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (“ข้อกำหนดสินค้าดิจิตอล”) เพิ่มเติมจากข้อกำหนดการใช้สำหรับแพลตฟอร์ม ซึ่งถูกรวมอยู่โดยการอ้างอิงถึงในข้อกำหนดสินค้าดิจิตอลนี้

1.2 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คำที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และไม่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดนี้มีความหมายอย่างเดียวกันกับที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติของข้อกำหนดสินค้าดิจิตอลและข้อกำหนดการใช้งานนี้ ให้ใช้บทบัญญัติของข้อกำหนดสินค้าดิจิตอล

1.3 โปรดดูหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ของสินค้าดิจิตอลที่เกี่ยวข้อง (“หน้ารายละเอียดผลิตภํณฑ์”) สำหรับผู้ขายใดๆ (ตามที่นิยามในข้อกำหนดการใช้งาน) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะและวันสิ้นอายุ

2. การออกสินค้าดิจิตอล

2.1 เมื่อท่านซื้อสินค้าดิจิตัล ท่านจะได้รับสินค้าทางอีเมลที่ท่านให้ไว้ และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ทาง B2C Creation ได้ระบุไว้

2.2 ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หากท่านไม่ได้รับสินค้าดิจิตัลตามข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลนี้ B2C Creation อาจใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียว และถือเป็นที่สุดในการให้บัตรกำนัลแก่ท่าน เมื่อท่านได้รับบัตรกำนัลแล้ว ท่านตกลงว่าท่านจะไม่เรียกร้องใด ๆ จากผู้ขายอีก

2.3 ผู้ขายเป็นผู้ออกสินค้าดิจิตัลแต่ไม่ต้องรับผิดชอบจากการที่ออกสินค้าไม่ได้เนื่องมาจากความล้มเลวของแพลตฟอร์ม ท่านยอมรับและตกลงว่าท่านจะไม่ให้ B2C Creation รับผิดชอบในความล้มเหลวหรือความผิดพลาดในการออกสินค้าดิจิตัล ไม่ว่าเกิดจากความล้มเหลวของแพลตฟอร์ม

2.4 ท่านยอมรับว่าการซื้อและรับสินค้าดิจิตัลนั้นขึ้นอยู่กับการออกและความพร้อมของสินค้าดิจิตัล B2C Creation อาจรับผิดชอบในการส่งสินค้าดิจิตัลแทนผู้ขาย ซึ่งในกรณีดังกล่าว B2C Creation จะใช้ความพยายามตามสมควรในการส่งสินค้า ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ของสินค้าดิจิตัล

3. สินค้าดิจิตัล – ความสูญหาย การขโมย การใช้ที่ผิดหรือการใช้ก่อนกำหนด

หลังจากที่ซื้อสินค้าแล้ว สินค้าดิจิตัลจะเป็นความรับผิดชอบของท่าน และสินค้าดิจิตัลใด ๆ รวมถึงรหัส QR บาร์โค้ด รหัส PIN และ/หรือหมายเลขลำดับ (serial number) (แต่ละอย่างเรียกว่า “รหัส”) ซึ่งสูญหายหรือถูกขโมย ใช้ผิดหรือใช้ก่อนกำหนดนั้นจะไม่ได้รับการทดแทนคืนให้

4. การแลกสินค้าดิจิตัล

4.1 วิธีการในการแลกสินค้าดิจิตัลสามารถดูได้ในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์

4.2 ท่านรับทราบว่าการใช้งานของสินค้าดิจิตัลนั้นไม่มีการรับประกัน โดยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจอยู่หรือไม่อยู่ในการควบคุมของ B2C Creation รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความพร้อมใช้งานของสินค้าดิจิตัล หรือการที่ผู้ขายไม่สามารถจัดให้มีสัญญากับร้านค้าให้ส่งสินค้าและบริการของร้านค้าที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการแลกสินค้าดิจิตัล ท่านตกลงว่าท่านจะไม่เรียกร้องจาก B2C Creation ในความผิดพลาด การไม่กระทำการ การหยุดชะงักของบริการ ความผิด ความชำรุด การไม่สามารถแลกสินค้าดิจิตัลได้

4.3 รหัสนั้นสามารถใช้แลกสินค้าและ/หรือบริการได้ ณ สถานที่ของผู้ขายหรือร้านค้าที่ผู้ขายกำหนดในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์

5. หน้าที่ของท่านและการใช้สินค้าดิจิตัล

5.1 ท่านยอมรับและตกลงว่า
5.1.1. สามารถแลกใช้สินค้าดิจิตัลได้ภายในระยะเวลาและสถานที่ (ถ้ามี) ที่กำหนดในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์เท่านั้น
5.1.2. ไม่สามารถแลกใช้สินค้าดิจิตัลได้ในระยะเวลาที่ห้ามใช้สิทธิหรือวันส่งเสริมการขายที่กำหนดโดยผู้ขายหรือ B2C Creation
5.1.3 ท่านไม่สามารถใช้สินค้าดิจิตัลหรืออนุญาตให้ใช้สินค้าดิจิตัลในลักษณะที่อาจกระทบในทางลบกับการใช้สินค้าดิจิตัลของลูกค้าท่านอื่นและ/หรือบริการอื่น ๆ (ตามที่นิยามไว้ในข้กำหนดการใช้งาน) ที่ให้แก่ลูกค้าเหล่านั้น ตามที่ B2C Creation อาจกำหนดตามสมควร
5.1.4. สินค้าดิจิตัลเสนอขายให้กับท่านตามสภาพที่เป็นในปัจจุบัน เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลนี้
5.1.5. ไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำ ขาย ขายต่อหรือแลกเปลี่ยนสินค้าดิจิตัล และความพยายามในการกระทำการดังกล่าวจะทำให้ B2C Creation มีสิทธิในการเลือกที่จะยกเลิกสินค้าดิจิตัลนั้น
5.1.6. หากมีการแลกใช้สินค้าดิจิตัลในมูลค่าน้อยว่ามูลค่าของสินค้าดิจิตัล จะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าเงินสดหรือสินค้าดิจิตัลใหม่ที่เท่ากับส่วนต่างระหว่างมูลค่าของสินค้าดิจิตัลและมูลค่าของสินค้าที่แลก
5.1.7. สามารถแลกใช้สินค้าดิจิตัลได้ทีเดียวทั้งหมดเท่านั้น และไม่อาจทยอยแลกจนครบมูลค่าได้
5.1.8 ร้านค้ามีดุลพินิจในการตัดสินใจว่าสินค้าดิจิตัลสามารถใช้รวมกับรายการส่งเสริมการขาย บัตรกำนัล บัตรหรือคูปองของบุคคลภายนอกได้หรือไม่
5.1.9. การใช้หรือซื้อสินค้าดิจิตัลหมายถึงการยอมรับข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลนี้
5.1.10. ท่านต้องรับผิดชอบในข้อมูลใด ๆ ที่ท่านยื่น ส่งหรือมีให้ระหว่างการซื้อหรือแลกใช้สินค้าดิจิตัลใด ๆ และ
5.1.11. ภายใต้ขอบเขตที่อนุญาตของกฎหมาย B2C Creation ไม่ร่วมในการรับประกัน การยืนยัน การรับรอง เงื่อนไข ข้อกำหนดหรือสัญญาประเภทใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ว่าตามกฎหมายหรือไม่ หรือการรับประกันหรือยืนยันที่เกิดขึ้นจากการใช้ การปรับแต่ง การซื้อขายหรือโดยผลของกฎหมาย รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ลำดับ ความริเริ่ม ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเที่ยงตรง ความตรงเวลา สกุลเงิน การไม่ละเมิด ความสามารถในการค้าขายได้หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงใด ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าดิจิตัลหรือรหัส โดยไม่กระทบถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลนี้

6. การคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้าและการยกเลิก

6.1 สินค้าดิจิตัลที่ซื้อแล้วไม่สามารถคืน ขอคืนเงิน โอนและ/หรือยกเลิกได้หลังจากซื้อแล้ว เว้นแต่อนุญาตให้คืนและ/ยกเลิกได้ตามข้อ 6.6

6.2 สินค้าดิจิตัลที่มีการออกให้แล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ผู้ขายแต่ละรายอาจมีนโยบายของตนเองใน

6.3 การเปลี่ยนทดแทนสินค้าดิจิตัลอาจอนุญาตให้มีได้โดยดุลพินิจแต่ผู้เดียวของ B2C Creation หากเกิดจากความล้มเหลวทางระบบของผู้ขายหรือของ B2C Creation

6.4 การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (ตามที่นิยามในข้อกำหนดการใช้งาน) หรือบริการที่ซื้อโดยใช้สินค้าดิจิตัลจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขาย

6.5 B2C Creation สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือปฏิเสธการใช้สินค้าดิจิตัลใด ๆ โดยดุลพินิจของ B2C Creation แต่ผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหาก B2C Creation เห็นว่าหรือสงสัยว่ามีการทำธุรกรรมฉ้อฉล

6.6. โดยไม่คำนึงถึงข้อสัญญา 2.3 B2C Creation อาจอนุญาตให้มีการคืนเงินและ/หรือยกเลิกสินค้าดิจิตัลโดยดุลพินิจของ B2C Creation แต่ผู้เดียว โดยที่สินค้าดิจิตัลนั้นต้องยังไม่สิ้นอายุ

7. ความพร้อมของสินค้าดิจิตัล

7.1 ท่านรับทราบว่าการซื้อหรือแลกใช้สินค้าดิจิตัลนั้นขึ้นอยู่กับการมีสินค้าพร้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการมีสินค้าบนแพลตฟอร์ม

7.2 B2C Creation ไม่ยืนยัน รับรองหรือรับประกันในกรณีดังต่อไปนี้
7.2.1. การปฏิบัติงานและความสามารถของแพลตฟอร์ม
7.2.2. ระบบนั้นเหมาะสมและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
7.2.3. ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ ความตรงเวลา
7.2.4. คุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัยหรือความสามารถของสินค้าดิจิตัลที่ออกโดยผู้ขาย
7.2.5. คุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัยหรือความสามารถของสินค้าและบริการที่ให้โดยร้านค้า และ/หรือ
7.2.6. ความสำเร็จของการแลกใช้สินค้าดิจิตัล

7.3. ท่านรับทราบและยอมรับว่า B2C Creation อาจระงับ ยกเลิกและ/หรือหยุดการขายหรือแลกใช้สินค้าดิจิตัลโดยดุลยพินิจแต่ผู้เดียวของ B2C Creation โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อท่าน

8. การใช้และการเปิดเผยข้อมูล

8.1 ท่านตกลงว่า B2C Creation มีสิทธิที่จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ B2C Creation ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ B2C Creation ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามกระบวนการที่ B2C Creation กำหนดไว้เป็นครั้งคราว

8.2 บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจาก B2C Creation อาจเป็นผู้จัดการการออกคำสั่งซื้อเกี่ยวกับสินค้าดิจิตัล ในกรณีดังกล่าว ท่านอาจได้รับรหัสสินค้าดิจิตัลโดยตรงจากบุคคลภายนอกนั้น

9. เบ็ดเตล็ด

9.1 สิทธิและความคุ้มครองที่ B2C Creation ได้รับตามข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลนี้จะอยู่นอกเหนือจากสิทธิและความคุ้มครองที่ B2C Creation มีตามข้อกำหนดการใช้งาน นโยความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ท่านอาจได้ตกลงและยอมรับ

9.2 ข้อสัญญาใด ๆ ในข้อกำหนดสินค้าดิจิตัล ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ท่านได้ตกลงหรือยอมรับที่ไม่สมบูรณ์ บังคับใช้ไม่ได้หรือผิดกฎหมายจะบังคับใช้อย่างใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามข้อกำหนดของข้อสัญญาเหล่านั้น และจะถือว่าแยกส่วนและไม่กระทบต่อการบังคับได้ของข้อสัญญาอื่น ๆ ซึ่งจะยังคงสมบูรณ์และบังคับได้เท่าที่กฎหมายอนุญาต

9.3 B2C Creation สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือทดแทนข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลเป็นครั้งคราวและตามที่ B2C Creation เห็นว่าเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ท่านจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่มีการแก้ไข ในกรณีใด ๆ หากท่านยังคงใช้งานสินค้าดิจิตัลหลังจากมีการแก้ไข จะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขนั้นแล้ว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการขนส่ง (“ข้อกำหนดการให้บริการขนส่ง”)

ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ (“ข้อกำหนดการให้บริการขนส่ง”) ท่าน (“ลูกค้า”, “ท่าน” หรือ “ของท่าน”) ท่านยืนยันว่าท่านมีอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้ว เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าใช้และมีการใช้บริการขนส่งสินค้า ท่านตกลงเข้าผูกพันตนเองตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่ง ตลอดจนนโยบายที่ถูกกำหนดสำหรับการใช้แพลตฟอร์ม

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านจะต้องยอมรับข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ และจะต้องยินยอมให้ท่านใช้บริการขนส่งสินค้าซึ่งท่านซื้อจากแพลตฟอร์ม เมื่อท่านใช้บริการขนส่งสินค้า

ในบรรดาข้อตกลงในการขนส่ง ใช้บังคับสำหรับบริการที่ B2C Creation และหรือบริษัทตัวแทนขนส่งอื่นใดที่ได้เข้ามาดำเนินการขนส่งภายใต้ข้อตกลงกับทาง B2C Creation (“B2C Creation” “เรา”หรือ “ของเรา”) ให้บริการขนส่งสินค้าซึ่งท่านซื้อจากแพลตฟอร์ม B2C Creation ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเตือนท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

1. คำนิยามและการตีความ

ในข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ ให้ใช้คำนิยามและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตีความตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

2. การเข้าผูกพันตามการให้บริการขนส่ง

2.1 ข้อตกลงของท่าน: ท่านตกลงเข้าผูกพันตนเองตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ รวมทั้งแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบการปฏิบัติการ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าซึ่งท่านซื้อจากแพลตฟอร์ม เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ หรือแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบการปฏิบัติการ นโยบาย และคำสั่งไม่ว่าในเวลาใด และให้ถือว่าท่านรับทราบและตกลงเข้าผูกพันตนเองตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการประกาศเปลี่ยนแปลงบนหน้าแพลตฟอร์ม ในกรณีที่ท่านยังใช้บริการขนส่งหลังจากวันที่ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้หรือฉบับแก้ไขแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบการปฏิบัติการ นโยบาย และคำสั่ง ให้ถือว่าท่านยินยอมและตกลงเข้าผูกพันกับข้อกำหนดดังกล่าว

2.2 ขอบเขตของบริการขนส่ง: ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้บังคับใช้กับบริการของเราที่เกี่ยวข้องกับสินค้าซึ่งท่านซื้อจากแพลตฟอร์มดังนี้ (เรียกรวมกันว่า “บริการขนส่ง”) ซึ่งรวมถึง (1) การส่งสินค้าถึงบ้าน (2) การส่งสินค้าไปยังจุดรับสินค้า (3) การรับสินค้าหรือการรวบรวมสินค้าที่มีการส่งคืน

2.3 นโยบายและข้อห้ามเฉพาะของบริการ: เราอาจประกาศนโยบายและกฎเกณฑ์สำหรับบริการขนส่งใด ๆ บนแพลตฟอร์มไม่ว่าในเวลาใด ในกรณีที่ท่านยังใช้บริการขนส่งอยู่ ถือว่าท่านยินยอมเข้าผูกพันตนเองตามนโยบายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการขนส่ง เราอาจใช้วิจารณญาณในการจำกัดเส้นทางและปลายทางการให้บริการขนส่งเป็นครั้งคราว โดยที่เราจะใช้ความพยายามเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการขนส่งพัสดุซึ่งอยู่ในความดูแลหรือความครอบครองของเราในขณะที่มีการบังคับใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดนั้น ๆ สำเร็จได้ด้วยดี

3. การขนส่งสินค้า

3.1 ที่อยู่: สินค้าจะถูกนำส่ง ณ ที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในคำสั่งซื้อ แต่มิได้จำต้องส่งถึงผู้รับที่ถูกระบุชื่อเท่านั้น เราจะไม่พยายามส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ระบุในคำสั่งซื้อเกิน 2 ครั้ง

3.2 ค่าขนส่ง: ค่าขนส่งเป็นไปตามที่กำหนดในคำสั่งซื้อ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นค่าขนส่งอาจคำนวณจากน้ำหนักและขนาดของสินค้าที่ผู้ขายระบุไว้ในขณะที่ลงรายการสินค้าบนแพลตฟอร์ม และคำนวณตามอัตราค่าขนส่งที่เราประกาศเป็นครั้งคราว

3.3 การติดตาม: ท่านอาจติดตามสถานะการขนส่งได้จากหน้า “การสั่งซื้อของฉัน” บนแพลตฟอร์ม

3.4 กรอบเวลาการขนส่ง: การขนส่งสินค้ามีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจำนวนสินค้าและระยะเวลาที่ผู้ขายใช้ในการจัดส่งสินค้า เราจะใช้ความพยายามเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเพื่อส่งสินค้าตามตารางเวลาขนส่งสินค้าปกติของเรา กรอบเวลาการขนส่งทั้งหมดเป็นการคาดคะเนเบื้องต้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งล่าช้าแม้ว่าเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม

3.5 กรณีที่ถือว่าได้รับแล้ว: ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าตามวันที่คาดการณ์ไว้ ท่านจะต้องแจ้งให้ B2C Creation ทราบผ่านช่องทางการติดต่อที่ปรากฎบนแพลตฟอร์มภายใน 3 วันหลังจากวันดังกล่าว หาก B2C Creation ไม่ได้รับแจ้งจากท่านภายใน 3 วันนับจากวันที่คาดว่าจะได้รับสินค้า ให้ถือว่าท่านได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3.6 กรณีที่ไม่สามารถรับสินค้าได้: หากท่านปฏิเสธหรือไม่สามารถรับสินค้า (ด้วยเหตุใด ๆ นอกจากเหตุที่นอกเหนือจากความควบคุมของท่าน หรือเหตุจากความผิดของผู้ขาย) หรือชำระค่าสินค้าซึ่งเรียกเก็บเงินปลายทางสำหรับคำสั่งซื้อนั้น ๆ ได้ไม่เต็มจำนวน อาจส่งผลเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อและการขนส่ง ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ผู้ขายพึงได้รับ

4. การชำระเงิน

4.1 ข้อกำหนดทั่วไป: ท่านอาจชำระค่าขนส่งด้วยวิธีการชำระเงินตามที่ B2C Creation กำหนดในแต่ละครั้ง เมื่อท่านมีคำสั่งซื้อท่านจะต้องชำระค่าขนส่งให้กับ B2C Creation หลังจากที่ผู้ขายยอมรับคำสั่งซื้อของท่านแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ ท่านตกลงให้เรารับชำระค่าสินค้าแทนผู้ขายในกรณีการขนส่งแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง

4.2 วิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงตามข้อตกลงผู้ใช้สำหรับวิธีการชำระเงินประเภทที่ท่านเลือกซึ่งอาจประกาศไว้บนแพลตฟอร์ม ท่านจะไม่เรียกร้องให้ผู้ขายหรือ B2C Creation ต้องรับผิดจากความผิด การหยุดชะงัก หรือความผิดพลาดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือก เว้นแต่กรณีที่ข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากการฉ้อฉล หรือการประพฤติมิชอบของผู้ขายเท่านั้น

4.3 การเรียกเก็บเงิน: หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อที่กำหนดตามที่ปรากฎบนแพลตฟอร์ม

4.4 การไม่ชำระเงิน: หากท่านไม่สามารถชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ หรือมีการยกเลิกการชำระเงินด้วยเหตุใด ๆ เราสามารถยกเลิกหรือระงับการขนส่งสินค้าจนกว่าจะมีการชำระค่าสินค้าและค่าบริการขนส่งตามคำสั่งซื้อเต็มจำนวน ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ทิ่เราพึงได้รับ

4.5 ข้อร้องเรียน:

(ก) หากเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์ม และภายใต้วิจารณญาณของเราแต่เพียงผู้เดียวในการรับข้อร้องเรียนแล้ว เราจะคืนค่าบริการขนส่งในกรณีดังต่อไปนี้

– การขนส่งไม่สำเร็จ

– การคืนสินค้า

– สินค้าสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง

– สินค้าไม่สามารถส่งมอบได้

(ข) ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งการขนส่งเท่านั้น ทั้งนี้การคืนค่าบริการขนส่งที่เกิดจากข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถือเป็นการยุติความรับผิดของเราที่เกี่ยวกับการขนส่งโดยสิ้นเชิง

(ค) ค่าบริการขนส่งจะคืนให้กับผู้ชำระเงินผ่านวิธีการชำระเงินที่อนุมัติแล้ว (ตามที่เราเห็นสมควรกำหนดไว้เป็นระยะ) ขั้นตอนการคืนเงินอาจใช้เวลาและเราไม่สามารถรับรองได้ว่าท่านจะได้รับเงินคืนเมื่อใด เราขอสงวนสิทธิแก้ไขวิธีการคืนเงิน ณ เวลาใด ๆ ด้วยมิจำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(ง) ท่านอาจส่งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับส่วนนี้ผ่านทางช่องทางการติดต่อที่กำหนดตามที่ปรากฎบนแพลตฟอร์ม เราขอสงวนสิทธิปฏิเสธข้อร้องเรียนที่ส่งผ่านทางช่องทางการติดต่อช่องทางอื่น ๆ

5. ภาษี

5.1 ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อภาษีใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากค่าขนส่ง

5.2 หากตามกฎหมายแล้วท่านต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับจำนวนเงินที่ชำระให้กับเรา ท่านจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้และชำระยอดสุทธิให้กับเรา ท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืน หากท่านไม่ได้นำส่งต้นฉบับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างถูกต้อง

6. สินค้าไม่สามารถส่งมอบได้

6.1 สินค้าไม่สามารถส่งมอบได้ เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อและการให้บริการขนส่งโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากปรากฎว่าสินค้าไม่สามารถส่งมอบได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (“สินค้าไม่สามารถส่งมอบได้”):

(ก) ใบศุลกากรไม่เป็นไปตามระเบียบศุลกากรหรือสินค้าดังกล่าวไม่ได้ชำระภาษีศุลกากรหรือภาษีอื่น ๆ เต็มจำนวน

(ข) สินค้าเป็นสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าผิดกฎหมาย เช่น งาช้าง หรือยาเสพติด เป็นต้น

(ค) สินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือถูกควบคุมการขนส่ง เช่น อาหารแช่แข็ง สัตว์ (ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่) ชิ้นส่วนร่างกายสัตว์ หรือชิ้นส่วนชีวภาพ พืชควบคุม ทอง เงินตรา หินมีค่า อาวุธ วัตถุระเบิดและดินปืน หรือศพมนุษย์

(ง) สินค้าเป็นวัตถุหรือสินค้าอันตราย หรือเป็นสิ่งต้องห้ามหรือควบคุมโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA: International Air Transport Association), องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO: International Civil Aviation Organization), ความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป (ADR: European Road Transport Regulation on dangerous goods) หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(จ) การขนส่งสินค้าดังกล่าวให้ท่านจะเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศปลายทาง หรือประเทศที่ทำการขนส่งผ่าน ตามที่องค์การสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

(ฉ) เมื่อเราใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนแล้วพบว่า สินค้าตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ซึ่งผู้รับที่ปรากฏในคำสั่งซื้อ หรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับสินค้าที่แท้จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้ และ

(ช) ที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้องหรือระบุไม่ชัดเจน

6.2 การตรวจสอบ: เราอาจตรวจสอบสินค้า (รวมถึงเปิดพัสดุที่ปิดผนึก) และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความเสียหายอันเกิดจากการตรวจสอบหากเราได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนในการตรวจสอบสินค้าแล้ว

6.3 การชดเชยความเสียหาย: ท่านจะต้องชดเชยความสูญเสีย เสียหาย ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อสินค้าที่ไม่สามารถส่งมอบได้ให้กับเราและ B2C Creation

6.4 การกำจัด: เราอาจละทิ้ง เก็บ หรือกำจัดสินค้าที่ไม่สามารถส่งมอบได้ด้วยวิธีที่เราเห็นสมควรโดยมิต้องบอกกล่าวท่านล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อท่าน

7. การคืนสินค้า

7.1 นโยบายการคืนสินค้า: การคืนสินค้าทุกครั้งจะต้องเป็นไปตามคำสั่งที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้าบนแพลตฟอร์ม เราไม่มีหน้าที่ต้องรับคืนสินค้าหากท่านไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายการคืนสินค้า

7.2 ทรัพย์สิน: เมื่อท่านได้รับชำระเงินคืนแล้ว สินค้าหรือชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องจะตกเป็นทรัพย์สินของผู้ขายและท่านจะต้องส่งให้กับผู้ขายเมื่อได้รับการร้องขอ ท่านตกลงว่าเราได้รับอนุญาตให้จัดเก็บสินค้าซึ่งท่านจะส่งคืนแก่ผู้ขายเว้นแต่นโยบายการคืนสินค้าจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

8. การยกเลิก

8.1 การยกเลิกโดยท่าน: ท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อและการขนส่งได้หากผู้ขายได้ทำการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากท่านไม่ต้องการรับสินค้าตามคำสั่งซื้อ ท่านอาจดำเนินการคืนสินค้าได้ตามนโยบายการคืนสินค้า

8.2 การยกเลิกโดยผู้ขาย: โดยไม่กระทบต่อสิทธิในการยกเลิกอื่น ๆ เราอาจตัดสินใจหรือดำเนินการหยุดหรือระงับการขนส่ง (ไม่ว่าจัดส่งแล้วหรือไม่) หรือตามคำสั่งของ B2C Creation หรือผู้ขายโดยแจ้งท่าน หาก

(ก) สินค้าตามคำสั่งซื้อไม่สามารถส่งมอบได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด

(ข) ท่านละเมิดข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ หรือข้อกำหนดหรือนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มของท่านหรือคำสั่งซื้อของท่าน

(ค) เราได้รับทราบว่าท่านตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือล้มละลาย

8.3 การยกเลิกการใช้แพลตฟอร์ม: เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขนส่งหรือการให้บริการขนส่งแก่ท่านหากท่านยกเลิกการใช้แพลตฟอร์ม หรือหากท่านถูก B2C Creation ระงับหรือปฏิเสธการใช้แพลตฟอร์มไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

9. ความเสี่ยงของสินค้า

9.1 ความเสี่ยงที่สินค้าจะเสียหายหรือสูญหายตกเป็นของท่านเมื่อท่านรับหรือถือว่าได้รับสินค้า (ไม่ว่าท่านจะมีสิทธิตามกฎหมายในการรับสินค้าหรือไม่ก็ตาม)

9.2 ท่านตกลงว่าท่านจะไม่รับสินค้าซึ่งไม่อยู่ในคำสั่งซื้อของท่าน หากมีข้อร้องเรียนหรือการดำเนินการใด ๆ ให้เรา B2C Creation หรือผู้ขายชดเชยสินค้าที่ท่านได้รับผิดพลาดไป ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนกระบวนการหรือการดำเนินการดังกล่าว

10. การบอกกล่าว

บรรดาการบอกกล่าวและการติดต่อจากเราหรือ B2C Creation จะดำเนินการผ่านช่องทางการติดต่ออย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์มเท่านั้น หรืออีเมล์ที่ได้รับอนุมัติซึ่งส่งจากเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของเรา ท่านยินยอมให้เราติดต่อท่านผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่ท่านให้ไว้ในคำสั่งซื้อได้หากจำเป็นในการขนส่งสินค้า

11. การเข้าถึงเครื่องมือ

11.1 การเข้าถึงเครื่องมือหรือบริการ: เราอาจให้ท่านสามารถเข้าถึงเครื่องมือหรือบริการในการติดตามหรือบริหารการขนส่งสินค้าได้ ในกรณีดังกล่าว ท่านตกลงว่าท่านจะใช้เครื่องมือและบริการดังกล่าวเพื่อการติดตามหรือบริหารการขนส่งสินค้าเท่านั้น และท่านจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานซึ่งเราอาจกำหนดไว้เป็นระยะ
11.2 การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต: ท่านเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการการเข้าถึงบัญชีแพลตฟอร์มของท่านและการเข้าถึงเครื่องมือหรือบริการในการติดตามหรือบริหารการขนส่งสินค้า ท่านจะไม่โต้แย้งการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงบัญชีแพลตฟอร์มของท่านและการเข้าถึงเครื่องมือหรือบริการของเราโดยท่าน เว้นแต่เราได้รับคำบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
11.3 สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา: การให้บริการขนส่งสินค้าหรือการให้เข้าถึงเครื่องมือหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสินค้าให้กับท่านไม่ส่งผลให้ท่านมีกรรมสิทธิ ได้รับอนุญาต หรือมีสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเครื่องมือหรือบริการนั้น
11.4 ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: เราให้บริการเครื่องมือและบริการเพื่อการติดตามและบริหารการขนส่งสินค้า “ตามสภาพ” และเราไม่รับรองหรือรับประกันว่าเครื่องมือหรือบริการดังกล่าวจะเข้าถึงได้ ไม่ติดขัด ไม่มีข้อผิดพลาด หรือไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตราย หรือสิ่งหรือข้อมูลที่ท่านเข้าถึงหรือใช้จะปลอดภัยหรือถูกต้องแต่อย่างใด ลิงก์ใด ๆ ที่ปรากฎบนเครื่องมือหรือบริการของเราทำขึ้นเพื่อความสะดวกของท่านในการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฎบนลิงก์ภายนอก

12. ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครอง

ท่านตกลงให้ใช้บังคับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศบนแพลตฟอร์มกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับการใช้บริการขนส่งสินค้าของเราซึ่งท่านให้ไว้กับเรา ท่านตกลงว่าสิทธิและหน้าที่ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศบนแพลตฟอร์ม (ซึ่งอาจปรับปรุงเป็นระยะ) มีผลบังคับเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้

13. บททั่วไป

13.1 การว่าจ้างช่วง: เราอาจมอบหมายหรือว่าจ้างช่วงการให้บริการขนส่งบางส่วนให้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามด้วยข้อกำหนดซึ่งเราเห็นสมควร
13.2 การสละสิทธิ: การไม่บังคับตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้หรือบังคับล่าช้า ไม่ก็ให้เกิดการสละสิทธิที่เรามีอยู่ตามข้อกำหนดฉบับนี้
13.3 โมฆะแยกส่วน: หากข้อกำหนดในข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ผิดหรือกลายเป็นผิดกฎหมาย ไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะในลักษณ์ใด เหตุดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลสมบูรณ์และการบังคับใช้ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ในส่วนที่เหลือ ซึ่งจะยังมีผลตามกฎหมาย โดยเสมือนว่าข้อกำหนดที่ผิดกฎหมาย ไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะได้แยกออกจากข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้
13.4 บุคคลที่สาม: บุคคลผู้มีใช่คู่สัญญาในข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้จะไม่มีสิทธิบังคับใช้ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ ไม่ว่าบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวจะมีชื่อเป็นสมาชิกในลักษณะใด หรือมีลักษณะพิเศษใด ๆ
13.5 การโอนสิทธิ: ท่านไม่สามารถโอนสิทธิตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา เราอาจโอนสิทธิภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้แก่บุคคลที่สามได้
13.6 การแก้ไขข้อผิดพลาด: การพิมพ์ผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นอื่น ๆ ในคำยอมรับ ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นใดของท่านจะถูกแก้ไขโดยที่ท่านไม่มีความรับผิดใด ๆ
13.7 ภาษา: ในกรณีที่ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาใด ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ให้ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้เหนือฉบับอื่น ๆ
13.8 ข้อตกลงที่สมบูรณ์: ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างท่านและเราในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวและเปลี่ยนแทนความเข้าใจ การสื่อสาร และข้อตกลงเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งสิ้น
13.9 การสื่อสารที่เป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึก (รวมถึงบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง หากมี) ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าที่ B2C Creation หรือผู้ให้บริการของ B2C Creation เก็บไว้มีผลผูกพันและเป็นที่สุดสำหรับท่านไม่ว่าเพื่อการใด ๆ และเป็นหลักฐานอันเป็นที่สุดสำหรับข้อมูลซึ่งส่งระหว่าง B2C Creation ท่านและเรา และท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดเป็นหลักฐานที่รับฟังได้ และท่านจะไม่โต้แย้งน้ำหนัก ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือความแท้จริงของบันทึกเพียงเพราะบันทึกอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผลจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิในการโต้แย้งใด ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น หากมี
13.10 กฎหมายที่บังคับใช้: ข้อกำหนดการบริการขนส่งสินค้าฉบับนี้สร้างขึ้นและบังคับใช้ภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทยและท่านตกลงให้ศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาดตามข้อกำหนดการบริการขนส่งสินค้าฉบับนี้

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

คำนิยามและการตีความ

“จุดรับสินค้า” หมายถึง จุดที่ B2C Creation กำหนดให้ลูกค้าสามารถรับพัสดุของตนได้
“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดเมนเนม สิทธิในรูปแบบของการออกแบบ การออกแบบที่จดทะเบียน สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้า สิทธิในความลับทางการค้าและข้อมูลความลับ สิทธิในค่าความนิยมทั้งหมด และสิทธิอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์และการบังคับใช้สิทธิดังกล่าว ไม่ว่าจะมีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต ไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และสิทธิประโยชน์ สิทธิในการดำเนินคดี ได้รับการชดเชยความเสียหาย หรือการบรรเทา หรือการเยียวยาจากการละเมิด การยักยอก การรบกวนสิทธิข้างต้น ทั้งในอดีต ปัจจุบันหรือในอนาคต
“B2C Creation” หมายถึง เว็บไซต์ www.b2ccreation.com
“คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่สั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่งซึ่งผู้ขายได้ยอมรับแล้ว
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน ติดต่อ หรือระบุตำแหน่งของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน
“แพลตฟอร์ม” หมายถึง (ก) เว็บไซต์และเว็บไซต์ในรูปแบบมือถือซึ่ง B2C Creation ให้บริการและ/หรือเป็นของ B2C Creation โดยปัจจุบันมีที่อยู่ที่ www.b2ccretion.com;
“สินค้า” หมายถึง สินค้าซึ่งสามารถซื้อได้บนแพลตฟอร์ม
“นโยบายการคืนสินค้า” หมายถึง นโยบายการคืนสินค้าที่กำหนดไว้ใน https://www.b2ccreation.com/refund
“ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ขายสินค้าในแพลตฟอร์ม