osCommerce คือ อะไร

จากการสำรวจครั้งแรกของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยสำรวจในหัวข้อสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2550 พบลักษณะทั่วไปของธุรกิจ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีคนทำงานไม่เกิน 5 คน ถึงร้อยละ 73.6 และเป็น ธุรกิจประเภท B2C ถึงร้อยละ 85.3

  หากแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำ พบว่า อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ ร้อยละ 18.5 รองลงมา คือ กลุ่มแฟชั่น เครื่องแต่งกาย อัญมณี และเครื่องประดับ ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 18.0

  หากแยกตามประเภทอุตสาหกรรมของธุรกิจ B2B พบว่า อุตสาหกรรมที่ทำกันมาก 5 อันดับแรก คือ สิ่งทอ/เสื้อผ้า รถยนต์ อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ ส่วนอุตสาหกรรมที่มีมากในธุรกิจ

  B2C คือ สิ่งทอ เสื้อผ้า การท่องเที่ยว/จองตั๋ว คอมพิวเตอร์น้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจส่วนใหญ่ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์มาไม่นานนัก คือน้อยกว่า 1 ปี ถึงร้อยละ 40.4 และ 1–2 ปี ร้อยละ 26.7 ส่วนที่ดำเนินธุรกิจประเภทนี้มามากกว่า 8 ปีขึ้นไป มีอยู่เพียงร้อยละ 6.3 เท่านั้น และ ประมาณครึ่งหนึ่งของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด (ร้อยละ 50.5) จะขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ และ ขายโดยมีหน้าร้านด้วย ส่วนที่ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว มีร้อยละ 41.8

  สรุปผลการวิเคราะห์ ในส่วนของการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สรุปเป็นประเด็นต่างๆ เรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้

 (1) พัฒนาการตลาด สินค้า/บริการ และการเข้าถึงการสนับสนุนจากรัฐ
 (2) พัฒนาการบริหารจัดการ ทีมงาน และ Web Site
 (3) เสริมสร้างความน่าเชื่อถือในสินค้า/บริการ และความเข้าใจผู้บริโภค
 (4) เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการปัญหาและความสามารถแข่งขันต่างประเทศ
 (5) พัฒนาระบบของบริษัท และ Logistics
 (6) ปัจจัยอื่นๆ อาทิ ความรู้ด้านกฎหมาย และ แหล่งเงินทุน
 (7) ต้นทุน เสริมสร้างความหลากหลายของสินค้า/บริการ และ
 (8) ความสามารถในเรื่องการควบคุมราคาสินค้าและต้นทุน

ข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/serv_ecom50.html

osCommerce คือ อะไร

osCommerce (Open Source Commerce) เป็นซอฟแวร์ระบบเปิด (Open Source)
ที่ใช้ในการจัดการบริหารร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce Shop Online) เปิดให้ใช้โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ Software เริ่มเปิดตัวครั้งแรก ปี ค.ศ. 2000 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน สามารถเข้าไปเยี่ยมชม Download หรือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งชุมชน osCommerce ได้ที่ http://www.oscommerce.com และ http://www.oscommerce.org

คุณสมบัติส่วนหนึ่งของโปรแกรม

– ทำงานร่วมกับ PHP 4 และ MySQL
– ไม่จำกัดจำนวนสินค้าและหมวดหมู่
– ทำงานหลายภาษา ซึ่งมีภาษาอังกฤษ ไทย เยอรมัน และอื่นๆ
– ติดตั้งอัตโนมัติ
– คำสั่งเสริมสำหรับ การคำนวณราคาค่าขนส่ง คิดตามน้ำหนักและจุดหมาย
  รวมถึงคำนวณราคาผ่านระบบ ยูพีเอส เฟดเอ็กซ์ และระบบไปรษณีย์อื่นๆ

นอกจาก osCommerce แล้ว ยังมีผู้พัฒนารายอื่น พัฒนาแยกออกไป
โดยการเพิ่มคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น
Zen Cart http://www.zen-cart.com/
Magento http://www.magentocommerce.com/